Všeobecné obchodní podmínky Cateringového centra Baltaci

Prodávající a rozvozce pokrmů:  Baltaci CZ s.r.o. IČO 06360785, se sídlem Zarámí 4422, 760 01 Zlín, registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně po sp. zn. C 101663.

1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu https://www.baltaci.cz .

Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objednáním jídel potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

2. Objednávky

Pokrmy ( dále také jen zboží) lze objednat následujícím způsobem:

a) telefonicky  na čísle  +420 775 882 082,

b) emailem na adrese  cc@baltaci.cz,

c) přes objednávkový systém na https://obedy.baltaci.cz/, které je zpřístupněn pouze na základě udělením login a hesla správcem internetových stránek (Baltaci CZ s.r.o.),

d) případně na výpisu denních menu na internetových stránkách https://www.baltaci.cz/bistra-jidelni-listek/ .

Objednávky přijímáme buď hromadné na celý  pracovní týden ( pondělí až pátek) najednou, nebo na jednotlivé pracovní dny pondělí až pátek. Hromadnou objednávku na týden je třeba doručit  prodávajícímu nejpozději poslední pracovní den předcházejícího kalendářního týdne do 10,00 hod a objednávku na jednotlivé dny je třeba doručit prodávajícímu nejpozději jeden pracovní den předem do 10:00. Minimální objednávka na jeden den a jednoho kupujícího  je 3 porce jídel z jídelníčku, publikovaného prodávajícím pro jednotlivé pracovní dny  na https://obedy.baltaci.cz/.  Objednávky rozvážíme ve Zlínském kraji dle předešlé domluvy. Objednávku je také možné  po dohodě s prodávajícím převzít osobně na některé z provozoven prodávajícího.

Pokud objednávku učiníte přes objednávkový systém na našich stránkách, objednávka bude prodávajícím zpětně potvrzena na Vámi uvedený email. Pokud prodávající tímto způsobem  nepotvrdí objednávku,  kupní  smlouva uzavřena nebyla.

3. Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách  https://obedy.baltaci.cz/ uvedeny včetně DPH, kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni učinění objednávky. Ceny jsou konečné, doprava
i balení je zdarma.

4. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

a/ před dodáním zboží bezhotovostně  platební kartou,

b/ před dodáním zboží bezhotovostně prostřednictvím platební brány Global Payment tzv. PUSH PLATBY, která není integrovaná na webu, ale funguje samostatně. Po vyžádání tohoto způsobu úhrady ze strany zákazníka je osobou odpovědnou za úhrady cateringových služeb vytvořena objednávka na požadovanou platbu včetně vygenerování platebního linku, který je následně zaslán na e-mail nebo jako SMS, případně vystavená faktura jako QR kód. Pokud se zákazník rozhodne využít obdržený link pro úhradu, pak je po kliknutí na tento link (anebo načtení QR kódu čtečkou) prohlížeč zákazníka přesměrován na platební bránu GP webpay, kde může platbu pohodlně a bezpečně provést. Platební link je platný, dokud nedojde k provedení standardní platby držitelem karty. Pokud držitel karty nezadá údaje o kartě, je link možné vyvolávat stále znovu. Pro platební link je možné nastavit jeho platnost, případně je možné jej zneplatnit obchodníkem. Peníze jsou na účtu zpravidla do druhého dne. GDPR je ve správě Global Payment. Osoba odpovědná za úhrady cateringových služeb získává informace ohledně úhrady na email.

c/ při dodání zboží v hotovosti  nebo stravenkou u řidiče.  Jednotlivými stravenkami lze platit pouze  do konce kalendářního  roku na nich uvedeného.

5. Storno podmínky

Kupující má právo zrušit objednávku bezplatně den předem do 10:00 hodin, a to na email cc@baltaci.cz nebo telefonicky na čísle +420 775 882 082. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

V případě, že objednávka již byla uhrazena platební kartou a lze ji zrušit pouze prostřednictvím  emailu na adrese  cc@baltaci.cz. Součástí zrušení musí být také uvedení čísla bankovního  účtu, na který má být  již uhrazená cena zrušené objednávky vrácena. Cena zrušené objednávky pak bude vrácena na uvedený bankovní účet  v termínu do 7-mi dnů od zrušení objednávky.

6. Dodací podmínky

Odesláním objednávky se kupující zavazuje objednané zboží  převzít od prodávajícího  a uhradit mu kupní cenu zboží některým ze způsobů uvedených výše v části  4. Platební podmínky. Objednané zboží je dovezeno našim kurýrem na adresu uvedenou objednatelem v objednávce v pracovní dny mezi 7:30 až 13:00. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie, či jiných neočekávaných  událostí, které nemůže prodávající nebo jeho kurýr při realizaci dodávky ovlivnit .

7. Reklamace

S ohledem na charakter zboží je kupující  povinen bez zbytečného odkladu  po převzetí dodávky od kurýra  provést kontrolu kvality, množství a druhu dodaného zboží. V případě zjištění vad je kupující povinen o těchto vadách neprodleně informovat prodávajícího  telefonicky na čísle  +420 775 882 082 nebo e-mailem na adrese cc@baltaci.cz. Na žádost prodávajícího kupující podle svých technických možností pořídí fotodokumentaci vady dodávky a zašle ji prodávajícímu na adresu cc@baltaci.cz, či jiným dohodnutým způsobem . Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

Zboží uchovávejte v chladničkách. Vady zboží,  které vzniknou nevhodnou manipulací  kupujícím se zbožím  nebo  chybným skladováním zboží kupujícím ,  nelze uznat za oprávněné.

Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, a  to na základě dohody s kupujícím buď dodávkou nového, bezvadného  zboží nebo vrácením kupní ceny .

8. Ochrana osobních dat

Veškerá osobní data kupujícího, která jsou součástí objednávky, považuje společnost Baltaci CZ s.r.o. za diskrétní a jsou prodávajícím spravována  v souladu s platnou právní úpravou (viz. samostatná Informace o nakládání s osobnímu údaji, jak je  dostupná na https://www.baltaci.cz/ochrana-osobnich-udaju/ ).

9. Závěrečná ujednání

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném aktuálně na internetových stránkách https://www.baltaci.cz.

Vztahy, které nejsou výslovně těmito obchodními podmínkami upraveny, se řídí právním řádem České republiky.

V případě sporu může Zákazník, který je spotřebitelem,  využít  možnosti bezplatného  mimosoudního řešení sporu. Příslušným orgánem ve věci  mimosoudního řešení  sporu se zákazníkem, který je spotřebitelem, je ve věci poctivosti prodeje  Česká obchodní inspekce , se sídlem 120 00 Praha 2, Štěpánská 567/15, kde bližší informace o postupu spotřebitele lze získat na www.coi.cz   a ve věci kvality  potravin je to Státní zemědělská  potravinářská inspekce, se sídlem  603 00  Brno, Květná 15, kde bližší informace o postupu spotřebitele lze získat na www.szpi.gov.cz 

Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky kupujícím. Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím jsou závazné obchodní podmínky  ve znění účinném  ke dni učinění příslušné objednávky kupujícím.

Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1.1.2023 do odvolání nebo jejich změny.