Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

S účinností ode dne 25. května 2018 se na zpracování Vašich osobních údajů vztahuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR. V souvislosti s tím Vám poskytujeme následující informace o zpracování a ochraně Vašich osobních údajů.


I. Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Baltaci a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 212, 763 61 Napajedla, IČO 25564056, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, vedená pod značkou B 2946 (dále jen Hotel nebo Správce) a také Baltaci CZ s.r.o. IČO 06360785, se sídlem Zarámí 4422, 760 01 Zlín, registrovaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně po sp. zn. C 101663.

II. Jaké osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje, které o Vás zpracováváme zahrnují Vaše:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození
 • státní občanství
 • adresa bydliště
 • číslo cestovního dokladu
 • číslo víza, je-li v cestovním dokladu vyznačeno
 • doba pobytu
 • účel pobytu na území ČR
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • druh, číslo a datum expirace platební karty
 • registrační značka motorového vozidla
 • záznam z kamerového systému

Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo od zprostředkovatelů Vašeho ubytování při uzavírání smlouvy o rezervaci ubytování nebo smlouvy o ubytování a dále v průběhu našeho smluvního vztahu. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné. Pokud se však rozhodnete nám své osobní údaje neposkytnout, nebude možné uzavřít smlouvu o rezervaci ubytování nebo smlouvu o ubytování.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k osobním údajům a jejich zneužitím, včetně zajištění bezpečnosti našich IT systémů. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

III. Účel zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely:

 • poskytování služeb na základě uzavřené smlouvy o rezervaci ubytování, nebo smlouvy o ubytování v Hotelu, tj. zejména pro účely uzavření smlouvy, spravování našeho smluvního vztahu a komunikaci s Vámi.
  Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je
  v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi.
 • plnění našich zákonných povinností, tj. zejména pro účely vedení domovní knihy a oznamování ubytování cizince ve smyslu právních předpisů upravujících pobyt cizinců na území České republiky.
  Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je
  v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na nás jako správce osobních údajů vztahuje.
 • ochrany našich oprávněných zájmů, tj. zejména pro účely posouzení, výkonu a vymáhání našich právních nároků, ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás, našich klientů nebo jiných osob.
  Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je
  v tomto případě dán tím, že zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů jako správce osobních údajů.
 • marketingu a zasílání marketingových sdělení a obchodních nabídek,
  o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, abychom zlepšovali naše služby, pokud jste nám poskytli svůj souhlas s přímým marketingem.
  Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, je
  v tomto případě dán tím, že jste nám pro tento účel udělili kdykoli odvolatelný souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů.

IV. Příjemci, jimž můžeme poskytnout Vaše osobní údaje

K zajištění řádného chodu Hotelu, při poskytování služeb a plnění svých závazků ze smluv využíváme odborné a specializované služby jiných subjektů, např. poskytovatelů gastronomických služeb, IT služeb, účetních, auditorů a dalších subjektů, kteří nám poskytují své služby. Pokud tyto subjekty zpracovávají Vaše osobní údaje poskytnuté jim Správcem, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají je pouze v rámci našich pokynů a nemohou je využít jinak. Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu
o zpracování osobních údajů, ve které má takový subjekt jako zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Příjemci, jimž poskytujeme Vaše osobní údaje, jsou také státní orgány a státem zřízené instituce, ovšem pouze v případě, že je tak Správce povinen učinit na základě platné právní úpravy nebo je to třeba k ochraně nároků a oprávněných zájmů Správce.

Správce nepředává Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

V. Doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje zpracováváme jen po dobu, kdy trvá některý z výše uvedených účelů zpracování, tj. zejména po dobu trvání smlouvy i trvání nároků smluvních stran z této smlouvy nebo po dobu určenou platnými právními předpisy k archivaci příslušných dokladů obsahujících Vaše osobní údaje nebo po dobu existence Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je k jejich zpracování Vašeho souhlasu třeba.

VI. Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte:

 • právo na stručné, jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů (k tomu slouží také tento dokument)
 • právo na přístup k osobním údajům zahrnující právo získat potvrzení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli a právo žádat informaci
  o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
 • právo na opravu nepřesných a neúplných osobních údajů
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů („právo být zapomenut“), pokud:
  – již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány;
  – jste odvolali svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
  – jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a náš oprávněný zájem na dalším zpracování Vašich osobních údajů nemá v daném případě přednost nebo jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu;
  – byly Vaše osobní údaje zpracovány protiprávně;
  – Vaše osobní údaje musí být vymazány podle právních předpisů.
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud:
  – popíráte přesnost Vašich osobních údajů, a to na dobu, dokud neověříme jejich přesnost;
  – je zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a Vy namísto vymazání Vašich osobních údajů žádáte jen omezení jejich použití;
  – my již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro uplatnění Vašich právních nároků;
  – jste vznesli námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a to na dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi zájmy.
 • právo na přenositelnost údajů zahrnující Vaše právo získat Vaše osobní údaje a Vaše právo rozhodnout o jejich přenosu k jinému poskytovateli služeb
  (k jinému správci osobních údajů)
 • právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely ochrany našich oprávněných zájmů nebo pro účely přímého marketingu
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

U Správce nepůsobí pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte dotazy či připomínky ke zpracování Vašich osobních údajů nebo chcete uplatnit svá práva uvedená v bodě VI., můžete tak učinit:

 • písemně dopisem zaslaným na adresu Baltaci a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 212, 763 61 Napajedla, nebo na adresu Baltaci CZ s.r.o., se sídlem Zarámí 4422, 760 01 Zlín,
 • případně elektronicky na e-mailové adrese baltaci@baltaci.cz,
 • telefonicky u Finanční ředitelky na tel. č. +420 777 763 829 ve dnech pondělí až pátek od 8 hod. do 16 hod.